Газов инжекцион POLARIS

ПРЕДИМСТВАТА НА POLARIS

STARGAS Polaris е система от най-новото поколение газови системи, с модерен дизайн и произведена по най-новите технологии. Със съвременно ELIOS превключване, фазово последователно електронно впръскване на газообразен пропан-бутан е възможно при двигатели с контролирано запалване, с или без ламбда-сонда и катализатор. Системата е създадена съгласно най-новите изисквания за контрол и стандарт ONU ECE R67/01, а също така и със стандартите за замърсяване на въздуха EURO 3 и EURO 4. Резултатът е:

ДОКАЗАНО БЕЗОПАСНА

Един от най-важните аспекти на авто-газовите системи винаги е безопасността. Използването на газообразно горене винаги е свързано с риск за нежелано горене на сместа, защото горенето има природна тенденция да се разпространява много бързо. Рискът е даже голям, когато горенето може да се натрупа в смукателните колектори. Това може да доведе до несигурни условия за работа, спонтанно възпламеняване, като в резултат на това може да се повреди колекторът. Всички по-горе посочени неща се отнасят само за нефазово последователно електронно впръскване, но не и за STARGAS Polaris system.
Polaris, всъщност, както вече се спомена по-горе, е фазов последователен тип на впръскване: количеството на газта, впръскано във всеки цилиндър на двигателя, е точното необходимо количество за единично възпламеняване. То се впръсква в колектора посредством фазите на импулсите, перфектно синхронизирани с фазите на работа на двигателя. Натрупването на газ също така е предотвратено, защото инжекторните накрайници са инсталирани непосредствено и пряко до смукателните клапани.

ДОКАЗАНА В РАБОТАТА

Инсталирането на газова система за всеки вид автомобил винаги е свързано в по-малка или в по-голяма степен с промяна на работата на автомобила. Това е неизбежно със старите поколения системи.
Всъщност, ясно е, че когато се поставя смесител на смукателния колектор, който намалява притока на въздух, това води до намалявяне на енергията на горивото, което променя работата на двигателя дори и на бензин.
STARGAS Polaris system не променя по никакъв начин смесването на въздуха с горивото и не променя работата на двигателя. По този начин може да се забележи отличната работа на двигателя както на бензин, така и на газ.
Последователната фаза на захранване (едно впръскване за оборот) на оптимално количество от пропан-бутан, калкулирано от електронно превключващата система във всяко едно специфично положение на работа на двигателя, е позволено от използването на електронни инжектори, които са способни да гарантират времето на отваряне и затвааряне, както тези на бензин. Това позволява на двигателя да има еластичност и да има по-голяма скорост при ускоряване, а не както при класическото бавно ускоряване, което е типично за двете традиционни газ системи и нефазово впръскващи системи.

Тестовете, направени в лаборатория и на път, дават представа за отличната работа на автомобила при ниски и средни скорости. Това се превръща в отлична предпоставка за управление на автомобила с непознато до сега удоволствие, когато работи на газ.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДА

Разходът на гориво и свързаните с това операции са може би най-главните причини на автомобилите да се поставят газови системи. Известно е, че използването на газ е много по-икономично, отколкото бензина, в следствие на по-ниската цена на газта. Количеството, изразходвано на газ, е винаги по-голямо, отколкото на бензин, поради по-ниското топлинно отделяне за единица обем газ. Съотношението 50:50 пропан-бутан може да бъде сметнато така, че енергията, съдържаща се в един литър пропан-бутан, се съдържа в около 0,8 литра бензин. Така че за всеки 1 литър от бензина отговарят 1,2 литра пропан-бутан.
Така най-добре се разбира голямата полза от използването на мощността на фазово впръскващата система, която много точно управлява дозирането на впръскваната газ. Възможността за подаване в двигателя на точно количество от енергия, която е необходима във всеки един даден момент, позволява намаляване на ненужното и често нежелателно обогатяване на сместа. Докато прякото предимство е в намаляване на гориво, тук също така има много важен фактор – влиянието върху околната среда.
Важен принос за тази цел има редукторът от ново поколение Hercules. Той осигурява много добър топлообмен и до голяма степен ограничава изстудяването на газта и риска от втечняване дори и при екстремални условия (ниска външна температура и др.)

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ

Днешните закони за опазване на околната среда (EURO 3), а също така и тези, които ще влязат в сила до края на 2005 г. (EURO 4), поставят до известна степен строго ограничение за вредните отработени емисии (газове) от ДВГ. Всички сега произведени автомобили трябва да спазват тези изисквания, дори когато използват алтернативни горива.
Пропан-бутанът съществено по-малко замърсява околната среда, отколкото бензинът, защото той съдържа по-малко количества от потенциалните вредни субстанции. Освен това, благодарение на антиексплозивната сила, пропан-бутанът е напълно изчистен от токсични вещества за разлика от бензина, който съдържа олово или ароматни хидрокарбони, които обикновено се добавят в бензина за повишаване на октановото ниво. Използването на пропан-бутан винаги има по-малко вредно влияние върху околната серда.

Освен това може да се открие забележителна разлика между традиционните системи и Polaris. Всъщност един от параметрите на двигателя, който има основно значение при замърсяването на околната среда, е съотношението на сместа, главно защото всички от контролираните вредни субстанции (СО, НС, NOx) са много чувствителни при това съотношение. Тук може да се забележи голямата ефективност на STARGAS Polaris system. Както бе показано, тази система може да регулира много прецизно подаването на газ. Това гарантира пълна съвместимост в спазването на нормите за опазване на околната среда без промяна при начина на работа на автомобила.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Polaris

STARGAS Polaris system може да се пуска и спира с натискане на необходимия бутон на ключа. При експлоатация на Polaris двигателят се стартира на бензин, а преминаването на газ става в зависимост от температурата на газта. Щом е постигната необходимата температура (което лесно може да се програмира със софтуера по време на монтажа на системата), автомобилът автоматично преминава на газ. Много важно е винаги да има бензин в резервоара, защото всяко стартиране на двигателя се осъществява на бензин.
Когато ключът е активиран, се отваря електронен клапан, който пропуска течна газ под налягане от бутилката до редуктора. В редуктора тя преминава от течно в газообразно състояние под налягане, благодарение на затоплянето на редуктора от циркулиращата охладителна система на двигателя. В системата е инсталирано устройство за компенсиране на налягането, което позволява разликата между сумата на налягането на изхода на редуктора и МАР (абсолютно колекторно налягане или абсолютното налягане в смукателните колектори) да бъде постоянна величина, въпреки изменящите се състояния на двигателя. По този начин газообразният пропан-бутан се вкарва от електроинжекторите, които са синхронизирани с отварянето на всяка дюза при всяка фаза на засмукване. Това определя дозата газ, която се впръсква в двигателя. Количеството газ, впръскано във всеки отделен случай, е изчислено от Elios, който обработва своевременно всички съответни сигнали, след което генерира окончателната информация, като я изпраща до електронните инжектори, относно количеството на газ, подадено в двигателя при всеки отделен цикъл.